eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Krajowy i europejski rynek nawozów mineralnych !!!

2011-01-03    

Prognozy zmian struktury zasiewów, cen nośników energii, produkcji bioenergii i inne czynniki wskazują, że w ciągu najbliższych 5-10 lat zużycie nawozów w Unii Europejskiej wzrośnie dość znacznie. Prognozuje się ok. 8% zwiększenie popytu na azot i ok. 13-14% na fosfor i potas.


W 2009 r. produkcja nawozów fosforowych w Polsce spadła o 68%. Załamanie było jednak tylko chwilowe – w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku  produkcja zwiększyła się bowiem o 105%.


Struktura nawożenia w Europie jest zróżnicowana. Największy udział w nawożeniu ma azot-71%,potem potas – 15% i fosfor – 14%. W Polsce stosuje się mniej azotu , a więcej fosforu i potasu . Udziały głównych składników nawozowych wynoszą odpowiednio: 58%, 20% i 22%. W 2008 i 2009 roku w całej Europie (w tym również w Polsce) nastąpiły istotne zmiany w strukturze nawożenia. Odnotowano wyraźny wzrost znaczenia azotu w nawożeniu, kosztem pozostałych składników  mineralnych (tj. fosforu i potasu).Wśród krajów europejskich najwięcej nawozów w przeliczeniu na czysty składnik stosuje się we Francji i Niemczech (odpowiednio 2,8 oraz 1,9 mln ton NPK). Polska należy do ścisłej europejskiej czołówki konsumentów z zużyciem ok. 1,87 mln ton NPK.


Po kilku latach silnego wzrostu nawożenia w 2008 i 2009 roku wystąpiło wyraźnie ograniczenie zapotrzebowania na nawozy mineralne na skutek trwającego kryzysu gospodarczego na świecie. Ocenia się, że popyt na nawozy w skali światowej zmniejszył się o blisko 7%. Największy spadek odnotowano w przypadku nawozów potasowych (20%) i fosforowych (10%). Konsumpcja nawozów z udziałem azotu zmniejszyła się nieznacznie (o 1,5%). Załamanie rynku silniej dotknęło nawozy z udziałem fosforu i potasu, ponieważ okresowe ograniczanie tych substancji czynnych nie wpływa na wielkość plonów – w przeciwieństwie do azotu, który decyduje o szybkim wzroście roślin. Następstwem globalnego spadku popytu na nawozy w warunkach rosnącej podaży oraz niskiej opłacalności produkcji roślinnej stały się obniżki cen. W ciągu 12 miesięcy 2009 r. ceny nawozów na światowych rynkach zostały znacznie obniżone, na wiele rodzajów nawozów więcej niż o 50%. Skutki kryzysu na światowym i europejskim rynku nawozowym odczuli również polscy producenci. Produkcja nawozowa została znacznie ograniczona. Według danych GUS w roku 2009 produkcja nawozów w Polsce wyniosła łącznie niemal 5,760 mln ton, co oznacza 21% spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (2008 r.: 7,290 mln ton). Zmniejszenie produkcji odnotowano we wszystkich grupach nawozów oprócz potasowych: azotowych o 7%, fosforowych o 68% i wieloskładnikowych o 43%.

Pomimo obserwowanych spadków produkcji i trudnej sytuacji na rynku nawozowym, polscy producenci nie zaniechali, ani nie opóźnili rozpoczętych działań inwestycyjnych.

Na początku października 2010 w ZAK SA odbyła się uroczystość otwarcia nowej instalacji kwasu azotowego „TK V”. Głównym celem projektu jest redukcja emisji NOx, CO2 i pyłów, a także zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych oraz ich materiałochłonności (np. zredukowanie zużycia amoniaku). Decyzja o jej realizacji podyktowana była dostosowaniem do zaostrzających się przepisów unijnych, w tym do spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik BAT.- Zastosowanie nowoczesnych technologii doprowadzi także do zwiększenia zdolności produkcyjnych naszych instalacji i istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy oraz oszczędność surowców – tak potrzebę inwestycji komentuje prezes zarządu ZAK SA. Budowa Instalacji Kwasu Azotowego TK V to kluczowa inwestycja zrealizowana ostatnimi czasy w spółce.


 
Na początku września 2010 w Zakładach Azotowych Puławy podjęto decyzję o realizacji dwóch nawozowych zadań inwestycyjnych, czyli produkcji stałych oraz płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu. Projekt zaowocuje uruchomieniem sprzedaży nowych produktów w ilości około 350 tys. ton rocznie, natomiast dodatkowe przychody z tego tytułu szacowane są na poziomie 200–300 mln zł/rok.  W ramach pierwszego zadania planujemy wybudowanie instalacji produkcyjnej nawozów  stałych Pulgran S i kompleksu logistyczno -dystrybucyjnego – mówi, członek zarządu  Zakładów Azotowych Puławy SA. – Zadanie drugie zawiera realizację instalacji produkcyjnej nawozów płynnych Pulaska oraz zbiorników  do produkcji i magazynowania nawozów płynnych. Realizacja tych zadań umożliwi Spółce uruchomienie sprzedaży nowych produktów oraz osiągnięcie dodatkowych przychodów – dodaje. Inwestycje w produkcję nawozów płynnych i stałych prowadzone są w podstrefie Puławy SSE „Starachowice”. Co istotne, w przypadku inwestycji lokowanych w Strefie Spółka ma możliwość odzyskania do połowy poniesionych nakładów inwestycyjnych, w tym przypadku nawet do 83 mln zł . Na finiszu jest również inna inwestycja Puław, a mianowicie Projekt „Tlenownia, amoniak, mocznik”. W jej wyniku doszło m.in. do zwiększenia produkcji mocznika o 270 tys. ton/rok, co dało sumaryczne zdolności produkcyjne mocznika na poziomie 1 215 tys. ton/ rok. Ciąg produkcyjny  „tlenownia-amoniak- mocznik”  to obecnie największa z realizowanych inwestycji Puław.


Inwestuje także Fosfan. 1 września 2010 r.w firmie rozpoczęły się prace nad modernizacją węzła suszenia instalacji granulacji nawozów. Montaż wysokosprawnego palnika wraz z automatyką sterującą pozwoli na obniżenie zużycia paliwa o 10%.  W 2010 r. w firmie zakończono również budowę automatycznej instalacji dozującej i mieszającej surowce podawane na ciągi granulacji nawozów mineralnych, której całkowity koszt wyniósł ponad 5 mln zł. Układ pracuje w sposób całkowicie zautomatyzowany po wybraniu odpowiedniej receptury przez operatora. Realizacja zadania pozwoliła zwiększyć dokładność składu produkowanych nawozów PK i NPK.Azoty Tarnów zoptymalizowały portfel produktowy i sposób sprzedaży nawozów mineralnych. Jedną z kluczowych inwestycji zdefiniowanych w prospekcie emisyjnym spółki było uruchomienie instalacji mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych dla produktów : saletrzaku, saletry amonowej oraz saletro-siarczanu amonu (Saletrosanu). Zmodernizowano również węzeł pakowania i ekspedycji nawozów  – został wybudowany nowy budynek z przeznaczeniem do zabudowy urządzenia pakująco– paletyzującego. Zostało również przygotowane miejsce do ewentualnej dalszej rozbudowy pakowni. Zadanie zostało zamknięte i przekazane do eksploatacji stałej w I połowie 2010 r.

W Anwilu od niemal dwóch lat nie są podejmowane żadne nowe inwestycje w istotne podwyższenie zdolności produkcyjnych; inwestuje się natomiast w poprawę logistyki oraz efektywności produkcji. Ostatnią z inwestycji była budowa nowej linii technologicznej– węzła paletyzacji na instalacji produkującej nawozy azotowe, zakończona w grudniu 2008 roku. W trakcie realizacji jest natomiast projekt zmniejszenia energochłonności i niewielkiego wzrostu produkcji instalacji nawozowych. Zakończenie projektu przewidziane jest w 2012 roku.

Jedną z najważniejszych transakcji w branży chemicznej ostatnich lat jest objęcie przez Azoty Tarnów  30 mln nowych akcji serii B ZAK SA o łącznej wartości 150 mln złotych. Jest to kolejny etap konsolidacji obu czołowych spółek sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. – Dzięki połączeniu ZAK SA i Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach powstał nowy, silniejszy i bardziej konkurencyjny podmiot. W efekcie firma będzie rozwijać się szybciej i efektywniej. Znacznie łatwiej będzie uzyskać dostęp do finansowania dla kolejnych inwestycji i modernizacji Zakładów – powiedział prezes zarządu ZAK S.A. Konsolidacja produktowa, bo w tym przypadku mamy do czynienia z konsolidacją nawozową, pozwoli pozyskać inwestorów . Dzięki nim, ZAK poszerzy rynki zbytu, zdobędzie najnowsze technologie i zrealizuje innowacyjne projekty. Podjęcie tych działań wymaga kapitału, dlatego spółka zmierza w kierunku dalszej konsolidacji i prywatyzacji – dodał.Eksperci branży nawozowej prognozują, że w bieżącym sezonie nastąpi powrót  do stałego rosnącego trendu. Oczekuje się odbicia popytu na nawozy potasowe o 13,5% (po dwóch latach spadków) oraz kontynuowanie wzrostu popytu na nawozy azotowe o 2,6% i fosforowe o 6,2%. Wzrosty prognozuje się dla wszystkich regionów świata, czemu sprzyjać powinny rozwój rynku biopaliw oraz brak zbilansowania rynku żywności w skali globalnej. Również na polskim rynku zauważalna jest poprawa – szczególnie w przypadku nawozów fosforowych. Zgodnie z danymi GUS, w trzech pierwszych kwartałach 2010 roku. Produkcja nawozów fosforowych wzrosła o 105% w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Produkcja nawozów potasowych zwiększyła się o 84%, a azotowych o niecałe 1%. Przewiduje się, że w kolejnych kwartałach wzrosty będą jeszcze bardziej znaczące.

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007