Dopłaty do nawozów – jest zgoda Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zgodziła się 19 marca br na uruchomienie dopłat do nawozów dla polskich rolników

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać od 25 kwietnia 2022 r w Agencji restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2021.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby dostać te pieniądze i od kiedy można składać wnioski na dofinansowanie nawozów?

  • Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Pieniądze ma wypłacać ARiMR. W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.
  • Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha.
  • Wnioski o dopłaty do nawozów można składać w ARiMR już od 25 kwietnia br.
  • Zgoda KE na tę pomoc publiczną ma jednak ograniczenie wartościowe, bowiem nie może być ona wyższa niż 35 tys. euro na 1 gospodarstwo rolne, którego koszty funkcjonowania wzrosły w związku z wojną na Ukrainie.   

Zgodnie z decyzją rządu, stawka pomocy ma wynosić:

  • do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Do wniosku należy dołączyć :

  • Kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021r. do dnia 15 maja 2022. Nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
  • Dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur , ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r do dnia 15 maja 2021 nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez – w przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu .

Formularz wniosku zostanie udostępniony na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wkrótce. ( źródło : gov.pl )