ZEROWY VAT w nawozach

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa czasowo obniżająca stawki podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. m.in. na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%. Nie ulega zmianie 7% stawka ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych.

Ta sama ustawa  zakłada także obniżkę VAT do 0% na żywność objętą obecnie stawką VAT na poziomie 5%. Zerowa stawka VAT na żywność obejmie więc m.in. zboża, nasiona i owoce roślin oleistych, rośliny przemysłowe lub lecznicze.

Rynek nawozowy od czwartego kwartału 2021 budzi wiele emocji ze względu na dynamiczny wzrost cen, a  skala tego wzrostu oraz krótki czas, w którym miał on miejsce tylko potęguje tą sytuację. Dodatkowo temat zaognia wyjątkowo niestabilna sytuacja rynkowa, która utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym obecna sytuacja na rynkach rolnych jest niekorzystna dla wszystkich uczestników rynku.

W jaki sposób zerowa stawka VAT może wpłynąć na ceny nawozów? Kto na nim skorzysta, a kto nie?

W dużym skrócie, można oczekiwać pewnego spadku cen, jego skala nie będzie raczej znacząca. Trzeba też wziąć pod uwagę, w jaki sposób dany rolnik rozlicza podatek VAT. Musimy pamiętać, że VAT jest podatkiem, który z założenia obciąża głównie konsumpcję, a powinien być „neutralny” dla przedsiębiorców. W działalności rolniczej funkcjonowanie podatku VAT jest specyficzne. Rolnik ryczałtowy sprzedając produkty ze swojego gospodarstwa do ceny sprzedaży dolicza określoną stawkę podatku VAT (co jest korzystne dla rolnika), natomiast przy zakupie środków produkcji, rolnik „opłaca” podatek VAT uwzględniony w ich cenie. W tej sytuacji rolnicy nie prowadzą już żadnych rozliczeń z urzędami skarbowymi, co upraszcza prowadzenie działalności. Zerowa stawka VAT może być korzystna dla rolników ryczałtowych – podatek nie będzie dodatkowo powiększał ceny. Oddzielnym tematem jest natomiast to, jak będą zmieniały się ceny rynkowe nawozów w najbliższych miesiącach.

Zdecydowana większość rolników rozlicza jednak podatek VAT na zasadach ogólnych. W tym przypadku, sprzedając produkty z gospodarstwa rolnik uzyskuje podatek należny. Natomiast kupując środki produkcji opłaca VAT naliczony. Kwota rozliczenia z urzędem skarbowym to podatek VAT należny pomniejszony o podatek VAT naliczony. W dużym skrócie rolnik, który dużo kupuje odprowadza mniej podatku VAT.  Zerowy VAT na nawozy spowoduje zmniejszenie kwoty podatku naliczonego, który jest korzystny dla rolnika bo redukuje kwotę, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Tak więc dla rolników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych proponowana zmiana może nie być korzystna.

Jak podaje Krajowa Rada Izby Rolniczej związku z obniżeniem podatku VAT do zera od nawozów i z 23% do 8% na paliwa, Zarząd KRiR , po przeanalizowaniu ewentualnych skutków ww. działań, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazując, że dla rolników tzw. „watowców” rozwiązania te nie będą korzystne… bo zdecydowanie większa grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zarejestruj się i kupuj nawozy online!